hu:arduino:ref_list

Arduino referenciák

Funkció / eljárásleírás
Setup()A funkció a board bekapcsolása illetve újraindítása után egyszer fut le
Loop()folyamatosan és ciklikusan meghívásra kerülő eljárás
ifif elágazás
if..elseif..else elágazás
forfor ciklus
switch caseswitch case kiválasztó elágazás
whilewhile (elől vizsgáló) hurok
do..whiledo..while (hátul vizsgáló) hurok
breakkiugrás az eljárásból
continuefolytatás további vizsgálatok nélkül
returnlezárás visszatérési értékkel
gotofeltétel nélküli ugrás
uniontöbbszörös hivatkozás egy memóriaterületre
structfelhasználó által definiált típus
+ - * / %aritmetikai operátorok
== != < > <= >=összehasonlító operátorok
&& !bineáris operátorok
& ^ ~ << >>bit-művelet operátorok
++ -- += -= *= /= %= &=összetett operátorok
sizeof() & * (feltétel) ? X : Y;egyéb operátorok
Funkció / eljáráshol találhatóleírás
Digital I/O funkciók
pinMode()Arduino alapPin definiálása be- vagy kimenetként
digitalWrite()Arduino alapDigitális kimenet írása
digitalRead()Arduino alapDigitális bemenet olvasása
Analóg I/O funkciók
analogReference()Arduino alapReferenciafeszültség beállítása
analogRead()Arduino alapAnalóg bemenet olvasása
analogWrite()Arduino alapAnalóg kimenet (PWM) írása
analogWrite()Arduino alapAnalóg kimenet (PWM) írása
Bővített I/O funkciók
tone()Arduino alap50%-os PWM jelkimenet
noTone()Arduino alap50%-os PWM jelkimenet lezárása
shiftOut()Arduino alapByte-ok soros átvitele
shiftIn()Arduino alapByte-ok soros fogadása
pulseIn()Arduino alapPin foglaltságának az időmérése
Időfunkciók
millis()Arduino alapEzredmásodperces pontosságú időmérés
micros()Arduino alapMikromásodperces pontosságú időmérés
delay()Arduino alapProgram futásának felfüggesztése adott (msec) ideig
delayMicroseconds()Arduino alapProgram futásának felfüggesztése adott (µsec) ideig
Matematikai funkciók
min(), max()Arduino alapKét értékből a minimum és maximum
abs()Arduino alapAbszolut-érték
constrain()Arduino alapSzámérték tartományon belüli korlátozása
map()Arduino alapSzámérték skálázása
pow()Arduino alapExponenciális
Trigonometriai funkciók
sin(), cos(), tan()Arduino alapSzinusz, koszinusz, tangens
Tömb (array) műveletek
qsort()AVR_CTömbelemek sorbarendezése
Véletlenszám funkciók
randomSeed()Arduino alapseed véletlenszám generátor
random()Arduino alapvéletlenszám generátor
Karakter (char) funkciók
isAlphaNumeric()Arduino alapA karakter (char) alfanumerikus?
isHexadecimalDigit()Arduino alapA karakter (char) hexadecimális szám?
isAlpha()Arduino alapA karakter (char) a görög abc része?
isAscii()Arduino alapA karakter (char) az ASCII része?
isWhitespace()Arduino alapA karakter (char) üres elem?
isControl()Arduino alapA karakter (char) vezérlőelem?
isDigit()Arduino alapA karakter (char) számjegy?
isGraph()Arduino alapA karakter (char) grafikusan ábrázolható?
isLowerCase()Arduino alapA karakter (char) kisbetű?
isUpperCase()Arduino alapA karakter (char) nagybetű?
isPrintable()Arduino alapA karakter (char) nyomtatható?
isPunct()Arduino alapA karakter (char) írásjel?
isSpace()Arduino alapA karakter (char) szóköz?
karakterlánc (char array) funkciók
strlen()AVR_Ckarakterlánc (char array) hossza
strcpy()AVR_Ckarakterlánc (char array) másolása
memcpy()AVR_Ckarakterlánc (char array) másolása a memóriában
strcat()AVR_Ckarakterlánc (char array) hozzáfűzése
strcmp()AVR_Ckarakterláncok (char array) összehasnlítása
strchr()AVR_CEgy karakter első előfordulása a karakterláncban (char array)
strstr()AVR_CEgy karakterlánc első előfordulása a karakterláncban (char array)
dtostrf()AVR_Cfloat / double konvertálása karakter-lánccá, normál formátumban: „[-]d.ddd”
dtostre()AVR_Cfloat / double konvertálása karakter-lánccá, kitevős formátumban: „[-]d.ddde±dd”
atoi()AVR_CKarakter-lánc konvertálása int-té
itoa()AVR_Cint konvertálása Karakter-lánc-cá
atof()AVR_CKarakter-lánc konvertálása float-tá
atol()AVR_CKarakter-lánc konvertálása long-gá
strtod()AVR_CKarakter-lánc konvertálása double
Arduino alaptípus-konverziók
char()Arduino alapEgy érték konvertálása a char típusba
byte()Arduino alapEgy érték konvertálása a byte típusba
int()Arduino alapEgy érték konvertálása a int típusba
word()Arduino alapEgy érték konvertálása a word típusba
long()Arduino alapEgy érték konvertálása a long típusba
float()Arduino alapEgy érték konvertálása a float típusba
Arduino egyedi típuskonverziók
StringToCharArrayegyediString (objektum) konvertálása string / char array-ba
StringToFloategyediString (objektum) konvertálása float-ba
IntToByte / ByteToIntegyediInteger konvertálása bájt-ba és vissza
LongToByte / ByteToLongegyediLong (int32_t) konvertálása bájt-ba és vissza
(D)WordToByte / ByteTo(D)WordegyediWord és Double típusú változók konvertálása byte-láncba, majd vissza
Bit- és byte-funkciók
lowByte()Arduino alapAz adott változó (pl. word) alsó (jobboldali) bájtja.
highByte()Arduino alapAz adott változó (pl. word) felső (baloldali) bájtja.
bitRead()Arduino alapEgy bit kiolvasása a változóból
bitWrite()Arduino alapEgy bit beírása a változóba
bitSet()Arduino alapEgy bitpozíció 1-gyel való felülírása
bitClear()Arduino alapEgy bitpozíció 0-val való felülírása
bit()Arduino alapAdott bitpozícióhoz tartozó érték
Külső megszakítások kezelése
attachInterrupt()Arduino alapMegszakításkezelés
detachInterrupt()Arduino alapMegszakításkezelés feloldása
Megszakítások
interrupts(), noInterrupts()Arduino alapmeg nem szakítható blokk kijelölése
Kommunikációs funkciók
SerialArduino alapSoros kommunikációs funkciók
StreamArduino alapStream kommunikációs funkciók
„Wire” (I²C, TWI) kommunikációs funkciók
Wire.begin()WireI²C funkció inicializálás
Wire.requestFrom()WireEgy I²C egy slave eszköztől kér adott mennyiségű információt
Wire.endTransmission()WireAz átvitel lezárása az adott slave-en
Wire.Write(), Wire.Read()WireAdatok küldése és fogadása
Wire.available()WireA pufferben beolvasásra váró bájtok száma
Wire.SetClock()WireAz I²C kommunikáció órajelének módosítása
Wire.onReceive()WireA slave egység forgalmazást vár a master-től
Wire.onRequest()WireA master egység forgalmazást vár a slave-től
Arduino típusC típusstdint.h típusleírás
booleanbooleanbooleanA boolean típus a true vagy false értéket veheti fel
bytebytebyteA byte típus egy nyolc bit terjedelmű előjel nélküli típus
karakter (char) típusú változók
charc-char, signed charint8_tA típus 1 bájton egy karakter tárolására alkalmas (ASCII)
--char16_tA típus 2 bájton egy karakter tárolására alkalmas (UTF-16)
--char32_tA típus 4 bájton egy karakter tárolására alkalmas (UTF-32)
--char64_tA típus 8 bájton egy karakter tárolására alkalmas (UTF-64)
unsigned char-uint8_tA típus egy bájton egy karakter tárolására alkalmas (ASCII)
integer (int) típusú változók
unsigned char-uint8_tElőjel nélküli (unsigned), tartomány: 0 .. 255
charsigned charint8_tElőjeles (signed), tartomány: -128 .. 127
unsigned intunsigned shortuint16_tElőjel nélküli (unsigned), tartomány: 0 .. 65,535
intshortint16_tElőjeles (signed), tartomány: -32,768 .. 32,767
unsigned longunsigned intuint32_tElőjel nélküli (unsigned), tartomány: 0 .. 4,294,967,295
longintint32_tElőjeles (signed), tartomány: -2,147,483,648 .. 2,147,483,647
-unsigned long longuint64_tElőjel nélküli (unsigned), tartomány: 0 .. 18,446,744,073,709,551,615
-long longint64_tElőjeles (signed), tartomány: -9,223,372,036,854,775,808 .. 9,223,372,036,854,775,807
word típusú változók
wordwordwordA WORD típus egy 2 bájt hosszú tárolótípus
doubledword, doubledoubleA WORD típus egy 4 bájt hosszú tárolótípus
lebegőpontos (float) típusú változók
floatfloatfloatA típus törtszámok lebegőpontos számábrázolás-sal tárolására alkalmas 4 bájton
szöveg típusú változók
Karakterlánc (char array), stringstringstringKarakter-tömb típusú tároló
String - object, String--String objektum
  • hu/arduino/ref_list.txt
  • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:02
  • (külső szerkesztés)